De vier havens van Breskens

De havenplaats Breskens ligt aan de monding van de rivier de Schelde in het West-Zeeuws-Vlaamse gedeelte van Zeeland Het totale havengebied bestaat uit vier gedeelten, er is één havengebied met de handelshaven, de vissershaven en de jachthaven. In feite is dit één havenbekken met één toegang naar de Westerschelde. Deze toegang is vrij toegankelijk en dus niet afgesloten door sluizen en andere obstakels. Dit heeft het grote voordeel dat alle schepen op elk, gewenst tijdstip kunnen inen uitvaren. De haven, en dus ook de Westerschelde, heeft een tijverschil van ongeveer vier meter. De haven is bereikbaar direct vanuit zee en ook vanuit de bovenloop van de Schelde.

Het tweede havengebied is de veerhaven Deze haven ligt ongeveer een kilometer westelijk van de vissers- en handelshaven. In deze haven is de aanlegsteiger van de veerboot Breskens - Vlissingen gesitueerd; van hieruit vertrekken dus de veerboten naar Vlissingen.

De vissershaven.
Deze haven is de thuishaven van de Bressiaanse vissersvloot. Deze vloot bestaat momenteel uit ongeveer 20 eenheden; schepen in lengte variërend van 17 tot 43 meter. De grote schepen hebben de visgronden op de Noordzee en maken weekreizen. Dat wil zeggen dat de schepen op maandag de haven verlaten en deze vrijdag weer binnenlopen. Voor de kleinere schepen wordt de visserij op de kust bedreven. Deze schepen komen dagelijks binnen met hun vangsten; zij bedrijven de zogenaamde dagvisserij.Er wordt een grote verscheidenheid van vissoorten aangevoerd, platvissoorten, rondvissoorten en niet te vergeten de garnalen. Alle "aangelande" vissoorten en garnalen worden
in de vismijn gebracht. Veelal worden de soorten opnieuw gesorteerd. Daarna volgt de verkoop aan de vishandelaren. Veel schepen met vreemde havenmerken komen in Breskens om de door hen gevangen vis te verkopen. Doordat er dagvisserij wordt bedreven is er constant aanvoer van dagverse vis. De vismijn verkoopt elke werkdag de gevangen vis.

De handelshaven. Deze haven is van oudsher bedoeld voor het laden en lossen van binnenvaartschepen en coasters. Als overslag van zand vanuit de Noordzee en de Schelde heeft de haven enige bekendheid.
Impulsen voor nieuwe activiteiten worden momenteel aangeboord.


De jachthaven. Deze jachthaven is kort geleden volledig gemoderniseerd en vernieuwd. Hierdoor behoort deze haven tot de modernste van Europa. Op de zogenaamde vingerpieren zijn er individuele ligplaatsen voor ongeveer 650 jachten.Zoals boven omschreven kunnen ook de jachten uitvaren wanneer zij dat willen; enige belemmering van sluizen is er niet. De jaarlijkse jachtwedstrijden genieten tot ver over de grenzen grote bekendheid Bij minder goed weer kunnen de zeilers ook de Schelde naar "binnen" opvaren. Gezellige clubhuizen zijn er nabij de jachthaven aanwezig.

De combinatie van de voorgenoemde disciplines maken de havens tot een dynamisch en attractief geheel.
Informatie over de mogelijkheden voor pleziervaart, handelsvaart en visserij zijn bij onze vereniging te verkrijgen.


The 4 harbours of Breskens

The harbours of Breskens lay on the mouth of the River Schelde in West Zenuws Vlaanderen, a part of Zeeland. The total harbour space is in fact divided into four parts, three of these are the commercial, the fishing and the yacht harbour, all connecting to the Westerschelde. This opening has free access, with no locks or obstacles. This has an advantage that boats can come and go at any time. About 1 kilometer to the west lies the fourth harbour, this is the ferry terminal. The harbours, and also the Westeschelde have a tide difference of about 4 meters. All the harbours are in easy reach of the sea from the upper course of the Schelde. In this harbour is the terminal for the ferry boat from Breskens to vlissingen. Here there is ample parking room and a bus terminal.

The fishing harbour. This harbour is the home to the Breskens fishing fleet. This fleet is at the moment made up of 20 boats, varying in length from 17 to 43 meters. The large boats maker a weekly journey to the North Sea. That is to say that the boats leave on Monday and return on Friday. The small vessels fish off the coast. These dock daily with their catch. Their business being day fishing There is a large assortement of fish caught, flat fish, round fish, and not forgetting schrimps. All landed fish and schrimps come into the fish auction where they are sorted and then sold onto the fish merchants. Many other boats, with other harbour marks, also dock in Breskens with their catch to sell. The fish is sold every day at the auction with the constant arrival of the daily catch.
The commercial harbour.
This is an old harbour dock used for the loading and unloading of barges and coasters. The harbour is well known for the transshipment of sand from out the North Sea and the Schelde. Input for new activities are now been offered.

De jachthaven.
This harbour was a short timer ago modernised and updated. It is now one of the most modern harbours in Europe. There are 650 individual berths for the yachts. Here, the same as the other harbours, the yachts can sail where they will without having obstacles as locks etc. The yearly yacht races from here to and over the border are famous. In bad weather they can still sail in the Schelde. There is a socialabler club house near by.

The combination of the afore mentioned disiplines make the harbours very attractive. Information over business opportunities over pleasur, commercial or fishing activities are available from our association.


Die vier Häfen von Breskens

Breskens mit seinem Hafen liegt an der Mündung der Schelde in dem Teil von Zeeland, den man West Zeeuws Vlaanderen nennt.Das gesamte Hafengelände besteht eigentlich aus vier Teilen. Es gibt ein Hafengelände mit dem Handelshafen, dem Fischereihafen und dem Jachthafen. Eigentlich ist dies ein Hafenbecken mit einem Zugang zu der Westerschelde. Dieser Zugang ist frei zugänglich und also nicht abgeschlossen durch Schleusen und andere Behinderungen. Dies hat der große Vorteil, daß alle Schiffe zu jedem gewünschten Zeitpunkt ein- und ausfahren können. In einer Entfernung von ungefähr 1 km der anderen Häfen liegt der Hafen für die Fähre in einem separaten Hafenbecken. Die Häfen, und also auch die Westerschelde haben einen Gezeitenunterschied von ungefähr 4 Metern. Alle Häfen sind direkt von der Nordsee aus erreichbar und auch von dem Oberlauf der Schelde.

Der Fährhafen In diesem Hafen ist die Anlegestelle für die Fähre von Breskens nach Vlissingen einschließlich der entsprechenden Parkplätze und des Transferiums für die öffentlichen Verkehrsmittel.

Der Fischereihafen. Dieser Hafen ist der Heimathafen der Breskener Fischereiflotte. Diese Flotte besteht im Moment aus ungefähr 20 Einheiten: Schiffen mit einer Länge von 17 bis 43 Metern. Die großen Schiffe haben ihre Fischgründe in der Nordsee und machen Reisen, die eine Woche dauern. Das heißt, daß die Schiffe am Montag den Hafen verlassen und am Freitag wieder einlaufen. Mit den kleineren Schiffen fischt man vor der Küste. Diese Schiffe laufen täglich mit ihrem Fischfang ein; sie machen die sogenannte Tagesfischerei. Es wird eine große Vielfalt an Fischen angeliefert, Plattfische und natürlich auch die Garnelen. Alle Fischsorten und Garnelen, die angekommen sind, werden zum Fischmarkt gebracht. Meistens werden die Sorten aufs neue sortiert. Danach erfolgt der Verkauf an den Fischhändlern. Viele Schiffe mit fremden Hafenkennzeichen kommen nach Breskens, um die Fische, die sie gefangen haben, zu verkaufen. Dadurch, daß man Tagesfischerei macht, gibt es eine ständige Anfuhr von tagesfrischem Fisch. Auf dem Fischmarkt wird an jedem Wochentag den erfangenen Fisch verkauft.
Der Handelshafen.
Dieser Hafen wurde von alters her dazu bestimmt, die Binnenschiffe und Küstenschiffe zu be- und entladen. Als Umladungsstelle für Sand aus der Nordsee und der Schelde ist der Hafen einigermaßen bekannt. Impulse zu neuen Aktivitäten werden im Moment erschlossen.

De jachthaven.
Der Jachthafen Dieser Hafen ist vor kurzem völlig modernisiert und erneuert worden. Dadurch gehört dieser Hafen zu den modernsten Europas. An den sogenannten Fingerpieren gibt es individuelle Ankerplätze für ungefähr 650 Jachten.Wie schon oben beschrieben, können auch Jachten ausfahren, wenn sie wollen: irgendeine Behinderung von Schleusen gibt es nicht.Die jährlichen Jachtwettkämpfe genießen bis weit über die Grenzen große Bekanntheit.Bei weniger guter Witterung können die Segler auch die Schelde stromaufwärts befahren. Gemütliche Clubhäuser findet man in der Nähe des Hafens.

Die Kombination obengenannter Disziplinen haben zur Folge, daß die Häfen dynamisch und attraktiv sind. Informationen über die Möglichkeiten von Vergnügungsfahrt, Handelsfahrt und Fischerei sind bei unserem Verein erhältlich
Les "Ports de Breskens"

La ville portuaire de Breskens est située à la bouche de l’Escaut en Flandre Zélandaise occidentale. En fait le complexe portuaire est composé de quatres parties. Le port de commerce, le port de pêche et le port de plaisance se trouvent dans un seul bassin portuaire ayant une ouverture sur l’Escaut occidental. Cette ouverture est d’accès libre et n’est donc pas fermée par écluses ou autres obstacles, ce qui a l’avantage que les bateaux peuvent entrer et quitter le port à n’importe quel moment voulu. A environ 1 km ouest des autres ports s trouve le port des bacs, dans un bassin séparé. Dans les ports, comme dans l’Escaut, il y un marnage d’environ 4 mètres. Tous les ports sont accessibles directement depuis la mer et aussi depuis le cours supérieur de l'Escaut.

Le port des bacs Dans ce port se trouve l’embarcadère du bac de Breskens à Vlissingen, inclusivement les parkings correspondant et la gare de correspondance des transports publics.

Le port de pêche Ce port est la base de la flotille de pêche de Breskens, qui en ce moment comprend environ 200 unités, des bateaux en longueur variable de 17 à 43 mètres. Les grands navires ont leurs pêcheries dans la Mer du Nord; ils font des trajets d’une semaine ce qui veut dire qu’ils quittent le port le lundi pour y rentrer le vendredi. Les bateaux plus petits pratiquent la pêche à la côte. Ils rentrent chaque jour avec leur poisson: ils pratiquent ce qu’on appelle la pêche journalière. Il y a une grande diversité d’espèces pêchées, comme les poissons plats, les poissons ronds et à ne pas oublier les crevettes grises de la Mer du Nord. Tous les poissons et les crevettes sont transportés à la criée où les espèces sont souvent triées de nouveau. Après suit la vente aux marchands de poissons. Beaucoup de bateaux d’autres ports entrent Breskens pour y vendre leurs prises. La pêche journalière permet aux pêcheurs de livrer chaque jour le poisson frais, qui est vendu à la criée chaque jour de travail.
Le port de commerce.
Ce port est de tout temps destiné au charger et décharger des bateaux de rivière et des caboteurs. C’est un port assez connu comme port de transbordement du sable de la Mer du Nord et de l’Escaut. En ce moment on est train de chercher de nouvelles activités.

Le port de plaisance.
Le port de plaisance a récemment été entièrement modernisé et renouvellé, de sorte que maintenant il appartient aux plus modernes de l’Europe. Sur les jetées perpendiculaires au quai il y a des mouillages individuels pour environ 650 yachts. Comme précisé ci-dessus les yachts peuvent appareiller à tout moment voulu sans être gênés par des écluses. Les concours nautiques annuels sont connus bien au-delà des frontières.Quand il fait moins beau, les voiliers peuvent aussi remonter l’Escaut vers l’intérieur.Près du port de plaisance on trouve les yacht-clubs acceuillants.

La combinaison de tout précité permet aux ports d’être un tout dynamique et attrayant. Pour vous renseigner sur les possibilités de navigation de plaisance, navigation commercial ou de pêche vous pouvez vous adresser à notre association.