Bedrijfsbelangenvereniging BreskensSecretariaat: Molenwater 7
4511 BN Breskens
Telefoon 06 57 55 44 03
E-Mail: info@breskens.com
Wat wil de Bedrijfsbelangenvereniging?

"Breskens" Gemeente Sluis, een plaats met ongeveer 4500 inwoners. Een plaats ook met een levendige en actieve ondernemersmentaliteit. Dan duurt het niet lang of de verenigingen tot behartiging van de belangen van deze ondernemers worden opgericht. Zo is het ook gebeurd met de vereniging als boven genoemd: de BBVB.

Er is echter een verschil met onze vereniging en een branche gerichte vereniging. De BBVB pretendeert de belangen te behartigen van alle ondernemingen die bij haar aangesloten zijn, ongeacht de branche waar deze ondernemingen werkzaam in zijn. De Bedrijfsbelangenvereniging Breskens wil als het ware overkoepelend werken en de belangen in een ruimer daglicht stellen. De vereniging wil de voorwaarden voor het ondernemersklimaat zo optimaal mogelijk maken. Dat is een opgave die niet zo simpel is als het opgeschreven wordt. De belangen van de diverse ondernemingen zijn niet altijd onder ��n noemer onder te brengen, soms is het zelfs zo dat er tegenstellingen heersen in deze belangen. Dan is het de taak van de vereniging om te proberen tot een eensluidend inzicht te komen, met inachtneming van alle belangen en het laten prevaleren van het algemeen belang. Dat is niet altijd eenvoudig.

De vereniging heeft door een differentiatie van de bestuurstaken een basis geschapen waardoor de specialiteiten en de specifieke kennis van de bestuursleden optimaal kunnen worden aangewend. Een aantal van deze bestuursleden zijn gepensioneerd en hebben daardoor wat tijd beschikbaar. Bovendien is er een schat aan ervaring die ten nutte van de bedrijven beschikbaar is. Hierdoor is de vereniging ook in staat om adviserend op te treden naar de overheden en zodoende een inbreng te geven in de oplossingen van de specifieke problemen en de wensen die er bij de leden van de vereniging leven. Daarom is er ook een regelmatig overleg met de politieke partijen in onze gemeente met de bedoeling ook de politiek informatie te geven van hetgeen wij willen.
De portefeuillehouders van de verschillende disciplines in de vereniging worden dan ook regelmatig ingeschakeld om de diverse plannen die er leven te komen toelichten. Wij zijn daar gelukkig mee omdat het voor de ondernemers van Breskens de mogelijkheid biedt om van gedachten te wisselen en ook daardoor te weten dat er aandacht aan hun wensen zal worden besteed. En er zijn veel wensen in het Breskens van heden.

De tijd gaat snel, veranderingen van inzicht, veranderende maatschappelijke structuren zijn de oorzaak dat de ondernemingen snel moeten inspelen op deze veranderende maatschappij. Dat vergt kennis, tijd en visie. De kennis en de visie is er meestal wel, de tijd om dingen, in het algemeen belang, te doen die ontbreekt heel vaak. Dat is logisch, de beschikbare tijd moet aangewend worden om het eigen bedrijf te runnen. Hier nu ligt, volgens ons, een taak voor de bedrijfsbelangenvereniging, namelijk: een katalyserende factor zijn in datgene wat het bedrijfsleven wil en hetgeen de overheid doet. Met andere woorden: Een bemiddelende, terzake kundige rol spelen om tot een goed overleg tussen overheid en bedrijfsleven komen en om zodoende een goed en voor iedereen aanvaardbaar product te verkrijgen.

Dit is ��n van de doelstellingen van de vereniging. Natuurlijk zijn er ook bij ons meer wensen. Een van die wensen is dat de leden ons het vertrouwen geven om zaken, die hun na aan het hart liggen, bij de diverse overheden aan te kaarten en daardoor de voor allen aanvaardbare oplossingen te cre�ren.

De vereniging hoopt dat in de toekomst de samenwerking tussen de leden van de vereniging, de overheid en het bestuur van de vereniging zal toenemen tot een wederzijds profijt.

Bedrijfsbelangenvereniging BreskensSecretariaat: Grote Kade 20
4511 AS Breskens
Telefoon (0117) 382264
E-Mail: info@breskens.com

What's the aim of the Association for Business Interests Breskens?

Breskens is a place with about 4500 inhabitants. A place with a keen and active business mentality. The total number of businesses in the municipality of Breskens numbers around 200, this is everything in trade and industry. The propieters of these firms came together in 1982 and set up their own organisation with the name of Bedrijfsbelangen vereniging Beskens (The Association for Business Interests Breskens). In 1985 this same organisation was sanctioned by a solicitor. The aim of this organisation is in the articles of association and are as follows.

To promote the material and immaterial interests of the self employed businesses in the small and medium undertakings and trades in the municipality of Breskens and Oostburg.The association is open to all businesses in Breskens and the aim is to endorse the setting up of them.

The association will promote all businesses in Breskens. It will try to co-ordinate work between the owners and what is good for Breskens and try to make the conditions for the business climate as good as possible. The business Interests must be brought under one denominator, to be seff controlled and without conflict with others This is therefore a job for the association to sort any contradictions and ensure a good outcome to the benefit of an owner and to make possible a better standard of living in Breskens.

The association is made up of a board of specialised members The most members are businessmen who are concerned in every day events in business. This way a problem can be sorted out directly. Also any changes in the municipality can be directly judged on it's merits for the businessman. Time is of essence, changes in view, changes in social structure are some of the reasons a business must play it's part quickly. This changing social structure takes knowledge, time and vision. The knowledge and vision is there, but time to do a lot is the problem. This is logical, time is needed to run your own business.

A catalyzing factor, to see what the authorities do. The aim is to talk with as many councils and provincial committees as possible in the hope that discussions lead to living together constructively. Also consultations with the political parties so the wishes and aims of businesses in Breskens can be known.

The association hopes by working together with members of the association, the authorities and the board of the association, they can profit in the future.
Bedrijfsbelangenvereniging BreskensSecretariaat: Grote Kade 20
4511 AS Breskens
Telefoon (0117) 382264
E-Mail: info@breskens.com

Was wil der Firmeninteressensverein?

Breskens ist ein Ort mit ungef�hr 4500 Einwohnern. Ein Ort auch mit einer lebhaften und aktiven Unternehmermentalit�t. Die Gesamtzahl an Firmen in der Gemeinde Breskens ist ungef�hr 200; dies sind alle Unternehmen, verteilt �ber alle Disziplinen, die es im Berufsfachleben gibt. Die Unternehmer aus Breskens haben im Jahre 1982 einen Verein gegr�ndet unter den Namen �Bedrijfsbelangen Vereniging Breskens�, und 1985 wurde dieser Verein mittels Statuten in einem notariellen Schriftst�ck bekr�ftigt. Die Zielsetzung dieses Vereins wird in den Statuten wie folgt, kurz zusammengefa�t gesagt das Vertreten der materiellen und immateriellen Interessen der selbst�ndigen Unternehmer und Unternehmen in Mittel- und Kleinbetrieben und Berufen in der Gemeinde Oostburg und insbesondere in Breskens. Der Verein steht offen f�r alle Unternehmer in Breskens, die die Zielsetzung und die Prinzipien des Vereins unterschreiben.

Der Verein hat also als Ziel, die Interessen aller Unternehmen in Breskens zu vertreten und ist also nicht Gesch�ftszweiggerichtet. Der Verein will eine Dachorganisation sein und als solches die Interessen von Breskens, und also von den Unternehmern, zentral setzen. Und auch die Bedingungen f�r das Unternehmerklima so optimal wie m�glich machen

Die Interessen der Unternehmen sind nicht immer auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, diese k�nnen sogar einander gegen�ber Gegens�tzlichkeiten enthalten, und es ist deshalb die Aufgabe des Vereins, diese Gegens�tzlichkeiten umzubiegen auf ein zielgerichtetes Streben nach Vorteil von den Unternehmen und nach einer besseren Lebensqualit�t von Breskens.

Der Verein versucht dies dadurch zu erwirken, da� er den Vorstandsmitgliedern ein Ressort gibt, das eine Spezialit�t des beteiligten Vorstandsmitglieds enth�lt. Die meisten Vorstandsmitglieder sind Unternehmer und also beteiligt an das t�gliche Geschehen in den Unternehmen. Hierdurch sind die Wege, um Information zu bekommen und um Probleme zu signalisieren kurz und direkt. Auch k�nnen die Pl�ne f�r Ver�nderungen in der Gemeinde direkt nach ihren Wert beurteilt werden, soweit es den Folgen f�r die Unternehmen betrifft.

Die Zeit geht schnell, Ansichts�nderungen, sich �ndernde gesellschaftliche Strukturen sind die Ursache daf�r, da� die Unternehmen sich schnell auf diese �ndernde Gesellschaft einstellen m�ssen. Das erfordert Kenntnisse, Zeit und Einsicht. Die Kenntnisse und die Einsicht gibt es meistens schon, die Zeit, Sachen im allgemeinen Interesse zu tun, fehlt oft ganz. Es ist logisch, da� die verf�gbare Zeit angewendet werden mu� , die eigene Firma zu leiten. Hier nun liegt nach unserer Meinung auch eine Aufgabe f�r den Firmeninteressenverein, n�mlich: einen katalysierenden Faktor zu sein f�r das, was die Unternehmer wollen, und das, was die Beh�rden machen. Deshalb gibt es regelm��ig Gespr�che mit sowohl Gemeinde- wie auch Provinzverwaltern mit der Hoffnung, da� die Diskussionen zu einer konstruktiven Zusammenarbeit f�hren.

Auch gibt es Gespr�che mit den politischen Parteien, um auch hier die W�nsche der Unternehmer in Breskens zum Ausdruck zu bringen. Der Verein hofft, da� in der Zukunft die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern des Vereins, den Beh�rden und der Verwaltung des Vereins zu einem gegenseitigen Nutzen zunehmen wird
Bedrijfsbelangenvereniging BreskensSecretariaat: Grote Kade 20
4511 AS Breskens
Telefoon (0117) 382264
E-Mail: info@breskens.com

Breskens est un endroit d�environnement 4500 habitants, une petite ville avec un esprit d�entreprise vif et actif. Dans la commune de Breskens il y a en totalit� environ 200 entreprises, reparties entre toutes les disciplines de la vie �conomique. En 1982 les entrepreneurs de Breskens ont fond� une association d�entreprise nomm�e �Bedrijfsbelangen Vereniging Breskens� (Association pour les int�r�ts des entreprises de Breskens). En 1985 cette association a �t� ratifi�e par acte notari�.Le but de cette association est fix� dans les statuts; en r�sum�:

Veiller aux int�r�ts mat�riaux et immat�riaux des entrepreneurs et des entreprises ind�pendants de la petite et moyenne entreprise dans la commune de Oostburg et en particulier de Breskens. L�association est ouverte � tous les entrepreneurs de Breskens qui reconnaissent le but et les principes g�n�raux de l�association. L�association a donc pour but de veiller aux int�r�ts de toutes les entreprises de Breskens, par cons�quent elle est orient�e � toutes les branches. Elle veut �tre une organisation de coordination de mani�re � donner la primaut� aux int�r�ts de Breskens, et ainsi des entreprises. En plus elle veut optimiser les conditions du climat �conomique. Il n�est pas toujours possible de grouper les int�r�ts de toutes les entreprises sous un d�nominateur commun; c�est m�me possible que ces int�r�ts sont incompatibles. C�est pour cette raison que l�association doit se donner pour t�che d�infl�chir ces incompabilit�s et de rechercher le b�n�fice de toutes les entreprises et une meillieure qualit� de la vie � Breskens.L�association essaie de r�aliser tout cela en munissant ses administrateurs d�un portefeuille dans la specialit� de l�administrateur concern�.

La plupart des administrateurs sont des entrepreneurs et par cons�quent associ�s � l�actualit� quotidienne des entreprises. Voil� pourquoi les voies pour prendre des renseignements et pour signaler les probl�mes sont courtes et directes. En outre il est possible de directement juger les plans des changements municipaux � leurs m�rites en ce qui concerne les cons�quences de ces plans pour les entreprises.

Le temps ne s�arr�te pas et les changements d�id�es et de structures sociales obligent les entreprises � r�pondre � cette soci�t� changeante. Tout cela demande de la connaissance, du temps et de la vision.

En g�n�ral, la connaissance et la vision ne posent pas de probl�mes, mais c�est le temps qui manque pour s�occuper de l�int�r�t commun. C�est normal, les entrepreneurs ont besoin de tout leur temps disponible pour g�rer la propre entreprise.

C�est l� selon nous qu�il y a une t�che pour l�association d�entreprises, notamment:Jouer un r�le catalyseur dans ce que veulent les entreprises et ce que fait la commune. Dans ce but il est important de d�lib�rer r�guli�rement avec les administrateurs municipaux et provinciaux, dans l�espoir que ces d�b�ts m�neront � une coop�ration constructive. Il y a aussi des d�b�ts avec les partis politiques pour manifester aussi aupr�s d�eux les d�sirs des entrepreneurs de Breskens.

L�Association esp�re qu�il y aura dans l�avenir une meillieure coop�ration entre ses membres, ses administrateurs et le gouvernement au profit de toutes les deux parties.